Opis

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„Spotkania z historią – turniej quizów multimedialnych”

 

Autor i nauczyciel realizujący innowację:
Małgorzata Strzelecka

Czas realizacji:

Innowacja będzie realizowana w ramach  zajęć pozalekcyjnych koła historycznego (cykliczne spotkania popołudniowe raz w miesiącu) dla uczniów klas 4-5 i 6-7 w roku szkolnym 2017/2018,
od października do czerwca.

Główne założenia:

Innowacja pedagogiczna „Spotkania z historią – turniej quizów multimedialnych” :

 • skierowana jest do uczniów klas 4-7 o zainteresowaniach historycznych, chcących rozwijać
  i sprawdzać swoją wiedzę z historii,
 • spotkania będą miały formę turniejów wiedzowych przeprowadzanych przy wykorzystaniu quizów multimedialnych (dla klas 4-5 i 6-7),
 • każdy turniej poświęcony będzie tematycznie jednej wybranej postaci historycznej,
 • uczniowie będą uczestniczyli w wyborze tych postaci,
 • na blogu „Odkrywcy historii” będą zamieszczane wyniki poszczególnych turniejów oraz relacje z ich przebiegu; pytania i odpowiedzi konkursowe,
 • podsumowaniem każdego z turniejów będzie ogłoszenie raz w miesiącu zadania dodatkowego dla wszystkich uczniów klas 4-7 dotyczącego wybranej postaci historycznej (realizacja zadań dodatkowych w formie np. albumu, prezentacji, filmu, krzyżówki, wiersza, pracy przestrzennej…)
 • prace będą prezentowane na forum klas, na szkolnych wystawkach oraz na blogu
 • podsumowaniem cyklu spotkań będzie praca zespołowa uczniów, która będzie polegała na przygotowaniu własnego quizu historycznego i samodzielnym przeprowadzeniu go w swoich klasach (realizacja w czerwcu).

Cel ogólny:

Rozwijanie wiedzy i zainteresowań oraz ciekawości historycznej uczniów, przybliżenie sylwetek wybranych postaci historycznych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności współzawodnictwa w turnieju i współpracy grupowej przy realizacji projektu
 • poznanie sylwetek wybranych postaci historycznych
 • włączenie uczniów do wspólnego dokonywania wyboru postaci, wyrażania opinii
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy różnych technologii multimedialnych
 • doskonalenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy, efektów pracy grupy
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie postaw prospołecznych
 • czerpanie wzorców osobowych z przeszłości (wybrane sylwetki wielkich Polaków, Patron Szkoły)
 • doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy, podziału obowiązków w grupie
 • indywidualizacja procesu uczenia się poprzez przygotowywanie materiałów o różnym stopniu trudności skierowanych do uczniów o zainteresowaniach historycznych
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych związanych z sylwetkami ważnych postaci historycznych
 • wykorzystanie umiejętności informatycznych uczniów do poszerzania wiedzy historycznej

 

Formy i metody pracy:

 • praca indywidualna (turniej, wykorzystanie technologii multimedialnych)
 • praca grupowa (realizacja projektu – przygotowanie i przeprowadzenie quizu)

 

Spodziewane efekty:

 • rozwój zainteresowań historycznych i poszerzenie wiedzy uczniów o wybranych postaciach historycznych,
 • udoskonalenie umiejętności współpracy w zespole,
 • wykonanie przez uczniów samodzielnie prac na temat sylwetek wielkich Polaków, wykorzystanie różnych technologii multimedialnych,
 • zaprezentowanie efektów pracy na forum klas i na forum szkoły, na blogu, na wystawkach dla rodziców,
 • zrealizowany projekt
 • włączenie się uczniów w przygotowanie obchodów świat państwowych i szkolnych, podkreślenie roli historycznej wybranych postaci (np. wrzesień – Bohaterowie Westerplatte, 11 listopada – postać Józefa Piłsudskiego, 3 maja – twórcy Konstytucji),

 

Sposoby ewaluacji:

 • przebieg turniejów (ocena zaangażowania, prezentowanych wiadomości i umiejętności)
 • rozmowy z uczniami i rodzicami (opinie, propozycje)
 • wykonane prace dodatkowe
 • prezentacje na forum klasy i szkoły
 • udział w konkursach historycznych
 • przebieg uroczystości