Opis

OPIS  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ

„Moje miasto, moja historia”

 

Innowacja pedagogiczna „Moje miasto, moja historia” skierowana jest do uczniów klas 6. Dotyczy zajęć pozalekcyjnych koła historycznego oraz zajęć historii i społeczeństwa. Opierać się będzie na wycieczkach regionalnych i pracy metodą projektu.

Efekty pracy uczniów będą prezentowane na forum klasy i szkoły.

Innowacja ma służyć kształtowaniu u uczniów tożsamości lokalnej i regionalnej, poznawaniu historii, miejsc pamięci oraz architektury „małej ojczyzny” – Bydgoszczy; łączeniu historii miasta, dzielnicy, szkoły z historią rodziny danego ucznia. Zajęcia innowacyjne z edukacji regionalnej mają rozwijać zainteresowania uczniów historią najbliższego otoczenia, pobudzać ich do różnych twórczych działań, rozszerzyć ofertę edukacyjną szkoły w tym zakresie. Zrealizowane projekty przyczynią się do poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji regionalnej.

Uczniowie klas 6 uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych koła historycznego:

 • będą pracować metodą projektu i przygotują program wycieczek regionalnych, będą uczestniczyć w wycieczkach,
 • zaprezentują w swoich klasach na lekcjach historii relacje z wycieczek (omówienie zdjęć, nagranego filmu, zebrane informacje), co spowoduje rozszerzenie treści programowych w zakresie edukacji regionalnej dla wszystkich uczniów klas 6,
 • uczniowie będą realizować zadania dodatkowe wykorzystujące umiejętności międzyprzedmiotowe,
 • wszystkie prace autorzy będą prezentować z omówieniem na lekcjach historii w swoich klasach; prace zostaną wyeksponowane na szkolnych wystawkach.

Udział uczniów w wycieczkach regionalnych oraz wykonanie zadań związanych z ich przygotowaniem i zaprezentowaniem innym uczniom wpłynie na poszerzenie wiedzy historycznej oraz umiejętności polonistycznych, artystycznych i informatycznych uczniów oraz umiejętności współpracy w grupie.

Propozycje projektów:

 • Miejsca pamięci i miejsca ważnych wydarzeń historycznych.
 • Patroni naszych ulic.
 • Szlakiem bydgoskich pomników.
 • Bydgoszcz dawniej a dziś.
 • Poszukiwanie śladów Zamku Bydgoskiego.
 • Przykłady różnych stylów architektury w Bydgoszczy.
 • Miejsca kultury i nauki.
 • Moje osiedle.
 • Historia Starego Rynku.

 

Cele główne innowacji:

 • rozwijanie zainteresowań i ciekawości historycznej uczniów
 • poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji regionalnej
 • rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i patriotyzmu związanego z „małą ojczyzną”
 • rozwój pomysłowości, samodzielności, twórczego rozwiązywania problemów, pracy metodą projektu, umiejętności współpracy w grupie, wykorzystywania różnych umiejętności

Cele szczegółowe: 

 • odwiedzenie miejsc związanych z historią miasta, miejsc pamięci i poszerzenie wiedzy o nich
 • pogłębienie wiedzy o patronach bydgoskich ulic, patronie własnej ulicy
 • poznanie przykładów różnych stylów architektury w Bydgoszczy
 • zebranie informacji o historii szkoły (50-lecie), historii osiedla i własnej rodziny
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego zbierania informacji i prezentowania ich, wykorzystywania w twórczy sposób
 • zachęcanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji
 • rozpoznawanie różnych miejsc w Bydgoszczy na starych fotografiach, szukanie porównań
 • kształtowanie właściwej postawy w miejscach pamięci, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek
 • uczenie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się planem miasta, orientacji w terenie
 • wykorzystanie gry edukacyjnej „Bydgoskie ścieżki pamięci”

 

Formy pracy:

 • grupowa i indywidualna

 

Metody:

 • metoda projektów
 • wycieczka

 

Spodziewane  efekty:

Praca z zespołem chętnych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych w oparciu
o innowację pozwoli   osiągnąć następujące efekty:

 • udział uczniów w wycieczkach regionalnych
 • poszerzenie wiedzy o regionie i mieście
 • wzrost poczucia tożsamości lokalnej
 • rozwój zainteresowań historycznych
 • poznanie miejsc związanych z historią miasta
 • ukształtowanie wrażliwości i właściwej postawy w miejscach pamięci
 • stworzenie twórczych prac przy wykorzystaniu umiejętności międzyprzedmiotowych
 • rozwinięcie umiejętności prezentowania efektów swojej pracy
 • dobra współpraca w zespołach

 

Sposoby  ewaluacji :

Sprawdzenie osiągnięć uczniów  poprzez:

 • przebieg wycieczek
 • stworzone prace na temat zwiedzanych miejsc
 • prezentacja i omówienie prac na forum klasy
 • wystawki prac dla innych uczniów
 • udział uczniów w konkursach związanych z historią Bydgoszczy